Menu

Blauwdruk Capaciteitsplanning

Capaciteitsplanning

Resource Management is een breed begrip en komt als vele termen voor zoals resource planning, capaciteitsplanning, project management, vraaggestuurd werken en productiebesturing.


We hebben op basis van onze ervaring zoveel mogelijk onderdelen van resource management in de blauwdruk opgenomen. De onderlinge relaties tussen de onderdelen zijn aangegeven met pijlen.

We onderscheiden de volgende gebieden, elk met een eigen kleur:

  • bepaling van de vraag naar capaciteit (groen)
  • vaststelling van het  aanbod van capaciteit (paars)
  • financiële vertaling (oranje)
  • analyse (blauw)

De exacte invulling van de onderdelen is natuurlijk afhankelijk van het type organisatie. In essentie komt het neer op het afstemmen van de vraag naar en aanbod van capaciteit, maar bijvoorbeeld de vaststelling van de vraag naar capaciteit gaat op een andere manier in een project organisatie dan bij een backoffice van een bank. 

Bij een projectorganisatie zal de vraag naar capaciteit worden bepaald door de projectenkalender uit het project portfolio management. Per project wordt dan aangegeven hoeveel capaciteit van elke soort (skill) benodigd is. Alle projecten samen in de tijd bepalen dan de vraag naar capaciteit.

Bij een backoffice van een bank zullen de werkzaamheden vaak zijn opgedeeld naar processen/werkstromen. Per werkstroom moet dan worden bepaald hoeveel stuks er verwacht worden en hoeveel bewerkingstijd ieder stuk kost. De voorspelling van het werkaanbod kan bijvoorbeeld statistisch worden gedaan aan de hand van het historische werkaanbod of statistisch op basis van gegevens uit 'eerdere' processen zoals een offerteproces.

capaciteitsplanning en resource managementUitleg blauwdruk capaciteitsplanning en resource management

Planning op verschillende niveaus

Planning wordt uitgevoerd op verschillende niveaus, elk met een eigen planningshorizon en met eigen beslissingen. Onderstaande tabel toont de drie niveaus met de bijbehorende beslissingen op het gebied van vraag, aanbod en afstemming.

 

 

Strategisch

Tactisch

Operationeel 

Vraag naar capaciteit

Welke producten/diensten worden aangeboden tegen welk serviceniveau Aanbodprognose per skill
Offertes
Targets
Onderhanden werk
Werkbakjes

Aanbod van capaciteit

Aantal formatieplaatsen Beschikbare uren per skill
Opleidingsplanning
Werving & Selectie
Beschikbaarheidsplanning
Oproepkrachten
Overwerk

Afstemming

Verhouding vaste en flexibele capaciteit Capaciteitstoewijzing en vrijgave van werk Rooster
Project/activiteiten scheduling

Horizon

jaren

maanden / jaar

dagen / weken

 

De planningshorizon is sterk afhankelijk van het type organisatie en het type processen. Zo zal het operationele niveau bij een call center gaan over enkele dagen, terwijl een projectorganisatie spreekt over maanden.

De planning binnen de strategische laag bestaat voornamelijk uit het opstellen van meerjarenplannen en beleidsuitgangspunten. Dit proces wordt over het algemeen niet met tools ondersteund. De planning op tactisch niveau, de middellange termijn planning, en de planning op operationeel niveau, de korte termijn planning kunnen heel goed met tools worden ondersteund.

In de praktijk zien we dat knelpunten vaak op operationeel niveau ontstaan. De werkvoorraden en doorlooptijden lopen op en er is onvoldoende capaciteit met de juiste kennis terwijl er ook sprake is van leegloop. Een betere operationele planning is vaak niet het antwoord. Vaak zijn de randvoorwaarden op tactisch niveau niet goed ingevuld, waardoor de knelpunten ontstaan. Het probleem is vaak een middellange termijn planning die nauwelijks of niet is ingevuld en wordt ondersteund met losse spreadsheets.

Anago richt zich met haar planningsoplossingen op het tactische en operationele niveau, zodat een gebalanceerde, integrale planning ontstaat.

Geïnteresseerd?

In onze webinars Resource Management en Project Portfolio Management besteden wij uitgebreid aandacht aan deze punten.
Wilt u nu al meer lezen over onze oplossingen? Dan kunt u hier ons Whitepaper downloaden.

Webinars

Volg één van de Anago webinars om meer te weten te komen over de volgende onderwerpen.


Resource managementOplossingen voor excel planningProject portfolio managementGovernance in planning