Capaciteitsplanning is een breed begrip en komt als vele termen voor zoals resource planning, project management, vraaggestuurd werken en productiebesturing.

We hebben op basis van onze ervaring zoveel mogelijk onderdelen van capaciteitsplanning in de blauwdruk opgenomen. De onderlinge relaties tussen de onderdelen zijn aangegeven met pijlen.

We onderscheiden de volgende gebieden, elk met een eigen kleur:

  • bepaling van de vraag naar capaciteit (groen)
  • vaststelling van het  aanbod van capaciteit (paars)
  • financiële vertaling (oranje)
  • analyse (blauw)

De exacte invulling van de onderdelen is natuurlijk afhankelijk van het type organisatie. In essentie komt het neer op het afstemmen van de vraag naar en aanbod van capaciteit, maar bijvoorbeeld de vaststelling van de vraag naar capaciteit gaat op een andere manier in een project organisatie dan bij een backoffice van een bank. 

Bij een projectorganisatie zal de vraag naar capaciteit worden bepaald door de projectenkalender uit het project portfolio management. Per project wordt dan aangegeven hoeveel capaciteit van elke soort (skill) benodigd is. Alle projecten samen in de tijd bepalen dan de vraag naar capaciteit.

Bij een backoffice van een bank zullen de werkzaamheden vaak zijn opgedeeld naar processen/werkstromen. Per werkstroom moet dan worden bepaald hoeveel stuks er verwacht worden en hoeveel bewerkingstijd ieder stuk kost. De voorspelling van het werkaanbod kan bijvoorbeeld statistisch worden gedaan aan de hand van het historische werkaanbod of statistisch op basis van gegevens uit 'eerdere' processen zoals een offerteproces.

Blauwdruk Capaciteitsplanning
Blauwdruk Capaciteitsplanning vervolg